Privacy policy

RelatieZaak

RelatieZaak, gevestigd aan Zwerfkei 3, 6581HN Malden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

RelatieZaak heeft de missie bij te dragen aan de waarde van relaties, de kwaliteit van het leven, zingeving en geluk. Wij bereiken veel mensen via onze website https://relatiezaak.nl. Wij willen je graag een functionele website aanbieden die aan jouw verwachtingen voldoet. Om dit te kunnen doen gebruiken wij websiteanalyse-tools, cookies, online agenda’s, social plug-ins en advertentieplatforms. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Hierbij verwerken wij op verschillende manieren jouw persoonsgegevens.

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In dit document leggen wij jou zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en welke rechten jij kunt uitoefenen.

Wanneer mailen we jou?
We mailen jou alleen wanneer jij zelf een formulier van ons hebt ingevuld. Hierbij vragen wij alleen de noodzakelijke gegevens. Voordat wij jou iets kunnen toesturen, vragen wij jouw naam en e-mailadres. Jouw naam gebruiken wij om de mail te personaliseren, het e-mailadres is noodzakelijk voor de toezending van de mail. Zonder deze gegevens kunnen wij jou niet e-mailen.

Wanneer je je inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, ontvang je e-mails op basis van jouw persoonlijke voorkeur en interesses. Jouw gegevens komen na jouw aanmelding terecht in de digitale agenda van onlineafspraken.nl. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat ons vervolgens zien of onze mailtjes worden gelezen. Voor ons is het erg waardevol om te weten of jij een artikel gaat lezen, doorklikt naar een filmpje of wilt deelnemen aan een workshop. Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om jou meer content te sturen over onderwerpen waarin jij geïnteresseerd bent. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden.

De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd worden ingetrokken. Wij geven onder iedere e-mail de mogelijkheid om jouw e-mailvoorkeuren binnen enkele muisklikken aan te passen of om je volledig uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Mocht dit niet lukken, kun je altijd contact met ons opnemen en regelen wij het alsnog.

Wanneer je je inschrijft voor een van onze workshops of producten (zoals een workshop, webinar of e-materiaal) dan kunnen we je e-mailen met informatie omtrent de workshop of het product. We sturen je géén berichten die niet gerelateerd zijn aan het door jou ingeschreven workshop of product. Wil je later ook andere content ontvangen, dan kun je hier zelf toestemming voor geven door middel van een opt-in via een van onze kanalen (waaronder onze website of service e-mail).

Persoonsgegevens die wij verwerken
RelatieZaak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– geboorteplaats
 – adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door een account aan te maken in onze online agenda zijn:

– locatiegegevens
– gegevens over jouw activiteiten op onze website
– gegevens over jouw surfgedrag op onze website
– internetbrowser en apparaat type
– bankrekeningnummer (alleen bij gebruik van een internet betaling)
– bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker op onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@relatiezaak.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

jouw betaling af te handelen;

de nieuwsbrief te verzenden;

te voldoen aan de verplichting gegevens te documenteren en te bewaren.

RelatieZaak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring of zolang dit wettelijk verplicht is (zie hiervoor de appendix counselling).

Als jij in ons mailingssysteem staat, bewaren wij jouw naam en e-mailadres met zorg. Als jij je hebt afgemeld van onze e-maillijst, dan zorgen wij ervoor dat jij geen mailings meer ontvangt. Gegevens in dit systeem blijven bewaard als dit noodzakelijk is voor de wettelijke bewaarplicht cliëntgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
RelatieZaak deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die in opdracht van RelatieZaak jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst draagt zorg voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RelatieZaak blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op onze website doen. Met deze gegevens kunnen ook advertenties worden aangeboden. Om onze website te bezoeken, vragen wij jou akkoord te gaan met deze cookies, want dit zijn wij verplicht. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites of te zorgen dat je informatie kunt delen op sociale media. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.

Onze website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van RelatieZaak te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen. Je kunt via verschillende sociale media onze artikelen delen via de zogenaamde ‘social plug-ins’. Dat zijn bijvoorbeeld de knoppen van Facebook, Linkedin, Instagram en Twitter. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing. Je kunt het privacybeleid van Google, Instagram, LinkedIn, Twitter en Facebook lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.

Jouw privacy
De tools die wij gebruiken voor de website analyses slaan geen volledige IP-adressen op. Hierdoor zijn jouw gegevens niet meer te herleiden naar jouw computer, tablet of telefoon. Als je onze website bezoekt, vragen wij jou niet om gegevens in te vullen. We vragen dit alleen als je bijvoorbeeld een e-materiaal wilt downloaden en wij dit e-materiaal naar jouw mail toesturen. Voor het toesturen van e-materiaal vragen wij nooit meer informatie dan noodzakelijk. De informatie die wij van jou hebben, geven of verkopen wij nooit aan andere partijen en de informatie die wij verzamelen is veilig bij ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
RelatieZaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er ondanks al onze inspanningen een datalek voorkomen, dan melden wij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen wij contact met je op. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@relatiezaak.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RelatieZaak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@relatiezaak.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

RelatieZaak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mocht er alsnog iets onduidelijk zijn, stuur dan een mail naar info@relatiezaak.nl of bel met telefoonnummer 024-2122018.
Anita Uittenbogaart is de Functionarissen Gegevensbescherming van RelatieZaak.

 

 

APPENDIX PRIVACY-POLICY RELATIECOUNSELLING
Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij, als RelatieZaak counsellor, worden verwerkt.
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik, als RelatieZaak counsellor als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. onderstaande is een link
Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

5. Doeleinden van de bijzondere persoonsgegevens die door mij, als RelatieZaak counsellor, worden verwerkt:
Om oorzakelijke verbanden te kunnen leggen en de problematiek te verhelderen wordt relevante informatie omtrent leefsituatie, gezondheid, wonen, werk, sociale contacten en familie vastgelegd. De cliënt doet dit deels zelf door het intakeformulier in te vullen met informatie die zij relevante achten voor het behandelplan.
Om dezelfde reden wordt relevante informatie die tijdens de gesprekken naar voren komt door verslaglegging in het plan van aanpak vastgelegd. In deze verslaglegging wordt uitsluitend gewerkt met initialen en indien per mail naar u verzonden beveiligd met een wachtwoord.
Als bijlagen worden aan het plan van aanpak foto’s van flipovers en thuisopdrachten toegevoegd.

Laatst bijgewerkt op 06-04-2021

cliëntenstop

Bij gebrek aan ruime in de agenda is er een cliëntenstop. Lopende trajecten worden uiteraard gecontinueerd.

You have Successfully Subscribed!